Contactgegevens

METS Center
Postbus 392
3720 AJ Bilthoven
T (030) 755 10 00
F (030) 755 10 09
info@metscenter.nl

Doeleinden en grondslag van de verwerkingen

Het METS Center verwerkt cursistgegevens.

Cursistgegevens

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verwerkt. Het doel van de verwerking van cursistgegevens is het uitvoeren van de overeenkomst met de opdrachtgever of met de cursist en de administratieve en financiële afhandeling hiervan. Persoonsgegevens worden door het METS Center uitsluitend verwerkt voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.

Bron van de verwerkte gegevens

Wanneer verwerkte persoonsgegevens niet van uzelf zijn verkregen, kan de bron van de gegevens bijvoorbeeld uw werkgever zijn.

Doorgeven van persoonsgegevens

Ontvangers van persoonsgegevens zijn partijen waaraan de gegevens ten behoeve van de behaalde opleidingsresultaten worden overgedragen, zoals centrale registers of uw werkgever.

Doorgifte buiten de EU of een internationale organisatie

Persoonsgegevens worden in principe niet doorgegeven buiten de EU of aan een internationale organisatie. Doorgiften worden expliciet vastgelegd en met de betrokkene gecommuniceerd, wanneer andere rechtsgronden dan de AVG niet prevaleren.

De bewaartermijn van de gegevens

Persoonsgegevens met betrekking tot opleidingen worden door het METS Center bewaard tot 6 jaar na uw laatstgevolgde training, zodat in geval van onvoorziene omstandigheden u en/of uw werkgever relevante informatie kan opvragen en/of raadplegen.

Rechten van u als betrokkene

U heeft op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming meerdere rechten. Wanneer u hier gebruik van wil maken, kunt u een schriftelijke aanvraag via de contactgegevens uit deze privacyverklaring doen. Het is van belang dat u zich identificeert aan de hand van een geldig identiteitsbewijs. De rechten die u heeft zijn onderstaand benoemd.

Recht op inzage

U kunt opvragen welke gegevens het METS Center over u verwerkt, met welk doel en hoe lang deze bewaard worden.

Recht op rectificatie

Wanneer u meent dat bepaalde gegevens niet correct zijn verwerkt, heeft u het recht rectificatie van deze gegevens te vragen.

Recht op gegevenswissing (recht op ‘vergetelheid’)

Wanneer u wil dat uw persoonsgegevens worden verwijderd, kunt u hiervoor een verzoek indienen.

Recht op beperking van de verwerking

Wanneer u de verwerking van persoonsgegevens door het METS Center wil beperken, kunt u hiervoor een verzoek indienen.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Wanneer u door het METS Center verwerkte persoonsgegevens wil overdragen naar een andere partij, kunt u hiervoor een verzoek indienen.

Recht van bezwaar

U heeft te allen tijde het recht om vanwege uw specifieke situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Wanneer u van dit recht gebruik wil maken, kunt u hiervoor een verzoek indienen.

Recht niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele besluitvorming, waaronder profilering

Omdat het METS Center niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming en profilering doet, is het uitoefenen van dit recht niet van toepassing.

Intrekken toestemming

Wanneer het METS Center persoonsgegevens verwerkt op basis van uw toestemming, heeft u het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken. U kunt ons dit schriftelijk kenbaar maken.

Cookiebeleid

1. Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine data- of tekstbestanden die door websites op een lokale computer worden geplaatst. Dergelijke cookies kunnen verschillende doeleinden hebben:

Technische cookies: taalinstellingen, bestelnummer, etc.

Sessiecookies: tijdelijke cookies.
Tracking cookies: gedrag op de website volgen en bijhouden.

2. Welk nut hebben cookies?

Cookies helpen ons om je bezoek aan de website te optimaliseren, bijvoorbeeld door keuzes te herinneren. Als je onze website wil consulteren, is het aan te raden dat je cookies ingeschakeld hebt.

3. Opslag persoonsgegevens via cookies?

De cookies die wij gebruiken zijn veilig. Via cookies slaan wij geen informatie op die direct aan jou gerelateerd is.

4. Wat voor cookies worden gebruikt?

Om onze website te consulteren, is het aan te raden om cookies te activeren op je computer, tablet of mobiele telefoon. Zonder ingeschakelde cookies is het mogelijk dat wij niet in staat zijn om je een probleemloos bezoek op onze website te garanderen.

_ga, _gat & _gid

Doel van de cookies – Bijhouden van statistieken via Google Analytics met ingeschakelde IP-anonimiseringsfunctie met het oog op verbetering van website en dienstenverlening. Privacy policy van Google.

Mogelijke beperkingen in het uitoefenen van uw rechten op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming

Het METS Center stelt alles in het werk om te voldoen aan uw rechten op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het kan echter voorkomen dat deze rechten in conflict zijn met andere bepalingen zoals wettelijke administratieve verplichtingen. In zulke gevallen maakt het METS Center een zorgvuldige afweging welke van deze zaken het zwaarst wegen en neemt op basis hiervan een beslissing over de wijze waarop met uw verzoek wordt omgegaan. U wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.

Klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door het METS Center

Wanneer u klachten heeft over de verwerking van persoonsgegevens door het METS Center dan horen wij dit graag via de contactgegevens bovenaan deze privacyverklaring. U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Hiervoor kunt u terecht op de website Autoriteit Persoonsgegevens.