Artikel 1. Definities

In het hiernavolgende wordt verstaan onder:

METS Center:

METS Center, gevestigd te Bilthoven.

Opdrachtgever:

elk bedrijf, elke instelling of elke particulier die met METS Center onderhandelt over het verstrekken van een Opdracht dan wel aan METS Center een Opdracht heeft gegeven.

Opdracht:

de opdracht van een Opdrachtgever aan METS Center om een opleiding te verzorgen, al dan niet ten behoeve van het personeel van de desbetreffende organisatie, de opdracht van Opdrachtgever aan METS Center tot het vervaardigen en leveren van onderwijsmateriaal in welke vorm dan ook of de opdracht om diensten te verrichten, zoals advisering, detachering en examinering, alles in de ruimste zin des woords.

Opleiding(en):

een door METS Center verzorgde opleiding, training, her- en bijscholing, studie- of themadag, workshop dan wel enige andere vorm van opleiding. Een opleiding wordt in beginsel in opdracht van een opdrachtgever en in besloten kring voor door opdrachtgever aan te wijzen (groep van) deelnemers verzorgd. Daarnaast worden ook ‘open opleidingen’ georganiseerd. Onder een ‘open opleiding’ wordt verstaan een opleiding waarvoor aanmelding voor iedere geïnteresseerde open staat.

Deelnemer(s):

De door Opdrachtgever opgegeven personen, dan wel de personen die zich zelf opgeven voor deelname aan een door METS Center verzorgde Opleiding.

Aanmelding:

de inschrijving van een Deelnemer voor een Opleiding waarbij een overeenkomst wordt aangegaan om onderwijs te ontvangen. In geval van open opleidingen is de aanmelding pas definitief wanneer de factuur is voldaan.

Onderwijsmateriaal:

Opleidings-, les- of instructiemateriaal, documentatie, dictaten, syllabi, elektronische leermiddelen of enig ander materiaal in welke vorm dan ook, dat voor de uitvoering van een Opleiding of Opdracht wordt gebruikt.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Op alle offertes en aanbiedingen van METS Center en op alle door METS Center gesloten overeenkomsten zijn deze algemene voorwaarden van toepassing voor zover daarvan niet bij schriftelijke overeenkomst is afgeweken.
 2. Door Aanmelding of door het verstrekken van een Opdracht aanvaarden Deelnemer en Opdrachtgever de toepasselijkheid van deze voorwaarden. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Opdrachtgever, hoe ook genaamd, wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Indien Opdrachtgever zorgt voor Aanmelding van Deelnemer, verplicht Opdrachtgever zich jegens METS Center deze algemene voorwaarden aan Deelnemer bekend te maken en op te leggen. Opdrachtgever vrijwaart METS Center voor alle claims van Deelnemer, als METS Center jegens Deelnemer geen beroep kan doen op de bepalingen van deze algemene voorwaarden wegens schending van Opdrachtgever van voornoemde verplichtingen.

Artikel 3. Overeenkomsten

 1. Aanmeldingen zijn voor METS Center pas bindend nadat METS Center deze schriftelijk, per e-mail of telefonisch heeft bevestigd.
 2. Wijzigingen van de Opdracht door Opdrachtgever of Deelnemer binden METS Center slechts voor zover METS Center deze wijzigingen schriftelijk aanvaardt of voor zover METS Center feitelijk met de uitvoering van de gewijzigde Opdracht is begonnen.
 3. Voor opleidingen, behalve open opleidingen, geldt dat na het sturen van onze opleidingsspecificatie naar de Opdrachtgever, de Opdrachtgever één werkweek de tijd heeft kosteloos wijzigingen door te voeren. Na deze week is METS Center gerechtigd per wijziging € 50.00 administratiekosten in rekening te brengen.
 4. Alle opgaven van en/of vermeldingen over de diensten en producten, zoals de duur van de Opleiding, de omvang en technische uitvoering van het Onderwijsmateriaal of andere werken, gebeuren naar beste weten van METS Center, maar kunnen redelijkerwijs afwijken.
 5. Fouten van geringe aard in het Onderwijsmateriaal of andere door METS Center vervaardigde werken, daarbij inbegrepen typografische fouten die geen consequenties voor de redactionele inhoud of de
  illustraties, grafieken, e.d. van het materiaal hebben, kunnen geen reden zijn voor afkeuring van het project, weigering van de levering of wijziging van de overeengekomen prijs.

Artikel 4. Prijzen

 1. De opleidingen van METS Center zijn vrijgesteld van BTW, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld.
 2. Afhankelijk van het kennisniveau van de Deelnemers, van tussentijdse aanpassingen van te behandelen leerstof en/of tussentijdse aanpassing aan de specifieke omstandigheden die tevoren redelijkerwijs niet waren te voorzien, kan de werkelijke duur van de uitvoering van de Opdracht of van de Opleiding korter of langer uitvallen dan METS Center had aangegeven.
 3. Wijzigingen in of van een Opdracht kunnen tot gevolg hebben dat de overeengekomen prijs en/of de oorspronkelijke planning en levertijd worden aangepast. Deze wijzigingen geven geen grond voor
  ontbinding. Indien Opdrachtgever aan METS Center een verzoek tot wijziging van de overeengekomen Opleiding kenbaar maakt, zal METS Center aan Opdrachtgever de consequenties daarvan aangeven,
  waarbij in elk geval wordt aangegeven op welke wijze de meerkosten worden gecalculeerd.

Artikel 5. Levering, leveringstijd

 1. Alle door METS Center genoemde leveringstermijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan haar bekend waren. De leveringstermijnen zullen zo veel mogelijk in acht worden genomen, maar zijn niet te beschouwen als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. METS Center is niet gebonden aan leveringstermijnen die niet meer verwezenlijkt kunnen worden vanwege onvoorziene omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen METS Center en Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hierover overleggen.

Artikel 6. Betaling

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient Opdrachtgever of Deelnemer facturen binnen dertig dagen na de factuurdatum te voldoen.
 2. Indien niet tijdig wordt betaald, is Opdrachtgever of Deelnemer in gebreke zonder dat een nadere ingebrekestelling noodzakelijk is.
 3. Opdrachtgever of Deelnemer zijn, onverminderd hun overige verplichtingen, vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag van de volledige voldoening wettelijke rente verschuldigd over de nog
  openstaande bedragen.
 4. Alle kosten die METS Center moet maken om het haar toekomende te innen, komen voor rekening van Opdrachtgever of Deelnemer.
 5. METS Center heeft steeds het recht om zowel voor als na de totstandkoming van een overeenkomst zekerheid voor de betaling te verlangen. Dit geldt onder opschorting van de uitvoering door METS
  Center van de overeenkomst totdat zekerheid is verschaft en/of (geheel of gedeeltelijk) vooruitbetaling door METS Center is ontvangen.

Artikel 7. Deelnemers, lessen, onderwijsmateriaal

 1. Toelating van een Deelnemer op grond van het voldoen aan de door METS Center verstrekte toelatingsnormen houdt geen garantie in dat de Deelnemer de Opleiding met succes zal doorlopen c.q. afronden. Indien een Opleiding wordt georganiseerd in samenwerking met een Opdrachtgever, wordt de selectie van Deelnemers in principe aan de Opdrachtgever overgelaten. Daarbij zal deze zich zo veel mogelijk houden aan toelatingsnormen van METS Center.
 2. METS Center heeft het recht Deelnemers die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van de Opleiding verhinderen, van verdere deelneming aan de Opleiding uit te sluiten. Uitsluiting laat iedere verplichting tot betaling van het overeengekomen bedrag onverlet.
 3. Aan de opgegeven lesdata en lestijden wordt behoudens overmacht, strikt de hand gehouden. METS Center is niet gehouden lessen te herhalen voor Deelnemers die verhinderd waren deze bij te wonen. De betaling van gemiste lessen blijft onverminderd verschuldigd.
 4. In principe worden geen duplicaten van Onderwijsmateriaal ter beschikking gesteld. METS Center kan hierop naar eigen oordeel uitzonderingen maken in die gevallen waarin dit haar op grond van bijzondere omstandigheden billijk voorkomt. In zo’n geval zullen de duplicaten tegen betaling worden verstrekt.
 5. Opdrachtgever verplicht zich werknemers van METS Center die in het kader van de overeenkomst werkzaamheden op het terrein van Opdrachtgever (gaan) verrichten, dan wel een door de opdrachtgever
  aangewezen locatie, vooraf te informeren over mogelijke gevaren die de activiteiten van het bedrijf van Opdrachtgever mee kunnen brengen. Verder dient METS Center, althans haar werknemer(s), voldoende op de hoogte te worden gebracht van de maatregelen die Opdrachtgever heeft getroffen om voornoemde gevaren te verminderen en om ongelukken te voorkomen.

Artikel 8. Intellectuele eigendomsrechten

 1. Het auteursrecht en/of elk ander intellectueel eigendomsrecht op het door METS Center vervaardigde Onderwijsmateriaal of enig ander werk voortvloeiend of verband houdend met een Opdracht of Opleiding, berust bij METS Center, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Opdrachtgever en Deelnemer mogen al het door METS Center vervaardigde en/of ter beschikking gestelde Onderwijsmateriaal of enig ander werk alleen ten eigen behoeve gebruiken. Het is zonder voorafgaande uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van METS Center niet toegestaan om:
 • Onderwijsmateriaal of enig ander werk geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen en/of openbaar te maken door middel van druk, fotokopie, microfilm, beeldplaat, magnetische schijf of band, opslag in een voor derden toegankelijk raadpleegsysteem, of op welke andere wijze dan ook elektronisch, mechanisch of anderszins.
 • Onderwijsmateriaal of enig ander werk aan derden af te staan, te verkopen of op enig andere wijze geheel of gedeeltelijk ter beschikking te stellen.

Artikel 9. Aansprakelijkheid, bedrijfsgegevens

 1. De aansprakelijkheid van METS Center, waaronder mede begrepen de wettelijke aansprakelijkheid voor haar personeelsleden en voor door haar ingeschakelde derden, voor vermogensschade en immateriële schade, inclusief gevolgschade, waarvan het ontstaan aan METS Center toerekenbaar is, is in alle gevallen beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de overeenkomst, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. METS Center aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan (persoonlijke) eigendommen van Deelnemer of Opdrachtgever.
 3. Al het door METS Center ontwikkelde en/of samengestelde Onderwijsmateriaal dan wel ander werk, voortvloeiend uit of verband houdend met een Opdracht of Opleiding, is op zorgvuldige wijze, naar beste weten samengesteld. Evenwel kan METS Center op geen enkele wijze instaan voor de juistheid en volledigheid ervan. METS Center aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen, die gebaseerd zijn op bedoelde materialen en werken.
 4. Tijdens een Opleiding reiken docenten en collega-Deelnemers geregeld praktische tips, ideeën en mogelijke oplossingen voor (problemen in) de praktijk aan. Hoewel de docent erop toeziet dat deze aanbevelingen/adviezen zo verstandig en zinvol mogelijk zijn, kunnen METS Center en de docent op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van deze aanbevelingen/adviezen. METS Center en de docenten aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde aanbevelingen/adviezen. De Deelnemers worden met nadruk aangeraden deze aanbevelingen/adviezen niet geïsoleerd te gebruiken maar af te gaan op de eigen professionele kennis en ervaring en de eventueel te gebruiken aanbevelingen te (doen) controleren voordat zij op de praktijksituatie worden toegepast.
 5. Als Opdrachtgever tekeningen, modellen of andere aanwijzingen in de ruimste zijn van het woord ter beschikking stelt ten behoeve van ontwikkeling en/of samenstelling van Onderwijsmateriaal of andere werken, neemt Opdrachtgever de volle verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid op zich dat door de vervaardiging van het Onderwijsmateriaal of de andere werken geen intellectueel eigendomsrecht van derden wordt aangetast dan wel enig ander recht wordt geschonden. Opdrachtgever zal METS Center tegen alle aanspraken van derden uit dien hoofde vrijwaren.
 6. METS Center verplicht zich alle door Opdrachtgever verstrekte bedrijfsgegevens zorgvuldig te bewaren. Deze gegevens zal METS Center niet dan na voorafgaand overleg met Opdrachtgever aan derden ter inzage of voor gebruik afgeven dan wel publiceren. Eventuele door Opdrachtgever en/of Deelnemer aan METS Center ter beschikking gestelde gegevens zal METS Center vrijelijk bij de uitvoering van de Opdracht kunnen gebruiken, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 7. Deelnemer dient de namens METS Center gegeven veiligheidsinstructies en -normen in acht te nemen. Bij het niet naleven van deze instructies en normen aanvaardt het METS Center geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg hiervan.

Artikel 10. Annulering

 1. Bij onvoldoende Aanmeldingen voor een Opleiding heeft METS Center altijd het recht een Opleiding te annuleren en een Aanmelding niet te accepteren zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade of kosten.
 2. Annuleren van een Opleiding door Opdrachtgever of Deelnemer kan uitsluitend schriftelijk geschieden en bij voorkeur aangetekend. De datum van de poststempel geldt als aanzegtermijn van de annulering. Als bewijs van de annulering geldt de schriftelijke bevestiging van METS Center. De geplande startdatum van de Opleiding geldt als uitgangspunt bij de afhandeling van de annulering.
 3. Voor alle opleidingen en trainingen geldt dat opdrachtgever/deelnemer kosteloos kan annuleren tot zes weken voor aanvang. Vanaf zes tot drie weken voor aanvang is 50% van de kosten verschuldigd. Volledige vergoeding is verschuldigd indien minder dan drie weken voor aanvang van de opleiding/training wordt geannuleerd.
 4. Tussentijdse beëindiging door Opdrachtgever of Deelnemer leidt niet tot aanspraak op restitutie van (een deel van) de verschuldigde vergoeding.

Artikel 11. Overmacht

 • Indien naar het redelijk oordeel van METS Center een overmachtsituatie daartoe aanleiding geeft, heeft zij het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen dan wel de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk op te schorten, zonder tot enige schadeloosstelling gehouden te zijn.
 • Eventueel door Opdrachtgever vooruitbetaalde gelden zullen door METS Center in dat geval naar rato worden terugbetaald, na aftrek van 20% van de totale factuurwaarde als vergoeding voor de door METS Center reeds gemaakte kosten.
 • Als het reeds betaalde minder dan 20% van de totale factuurwaarde bedraagt, vindt geen restitutie plaats. Indien de overmacht een bepaalde Opleidingsbijeenkomst betreft, zal METS Center voor zover mogelijk een andere tijd of dag voor het houden van deze bijeenkomst trachten vast te stellen dan wel het gehele Opleidingprogramma een tijdseenheid opschuiven.

Artikel 12. Ontbinding

METS Center kan zonder uit hoofde daarvan tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, bij aangetekende brief met onmiddellijke ingang en zonder gerechtelijke tussenkomst de overeenkomst met Opdrachtgever
ontbinden, indien:

 • Opdrachtgever surséance van betaling of zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard dan wel een akkoord buiten faillissement aanbiedt, of op enig onderdeel van zijn vermogen beslag wordt gelegd;
 • Opdrachtgever zijn activiteiten staakt, ophoudt zijn statutaire doel na te streven, tot liquidatie besluit, anderszins zijn rechtspersoonlijkheid verliest;
 • Opdrachtgever of Deelnemer één of meer verplichtingen, voortvloeiende uit de overeenkomst, niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt en hij deze nalatigheid niet binnen 30 dagen, nadat METS Center bij aangetekende brief hiertoe gemaand heeft, opheft.

Het hiervoor bepaalde laat onverlet de overige aan METS Center rechtens toekomende bevoegdheden, zoals die tot het vorderen van nakoming en/of schadevergoeding.

Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle met METS Center gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen worden gebracht voor de bevoegde rechter te Utrecht, voor zover Opdrachtgever of Deelnemer niet binnen één maand nadat METS Center zich op deze bepaling heeft beroepen, te kennen heeft gegeven dat zij het geschil aan de volgens de wet bevoegd verklaarde rechter wenst voor te leggen.

Bovenstaande Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 9133120 ten name van METS Center. Wijzigingen voorbehouden (januari 2010)