Wifi voorwaarden

Algemene voorwaarden en gedragscode gebruik METS Center Wifi gastnetwerk

1. Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik door eenieder van Wifi gastnetwerk die via dit netwerk het internet opgaan.

2. Definities

Gebruik:
METS Center stelt gratis Wifi gastnetwerk voor haar bezoekers beschikbaar, uitsluitend voor persoonlijk en niet-zakelijk gebruik.

Gebruiker:
onder gebruiker wordt verstaan eenieder die zich toegang verschaft tot het internet door middel van gebruikmaking van het Wifi gastnetwerk van METS Center

Wifi Gastnetwerk METS Center:
draadloos netwerk, niet via een kabel, maar via radiofrequentie. Met Wifi Gastnetwerk is het voor gebruikers mogelijk om met behulp van eigen apparatuur een verbinding te maken met het internet zonder gebruik van kabels. Hierdoor bent u niet aan een vaste plaats gebonden, u kunt op verschillende plaatsen een verbinding tot stand brengen met het internet

3. Algemene voorwaarden

METS Center biedt geen ondersteuning bij het opzetten van een verbinding op apparaten van derden.

METS Center is gerechtigd om in voorkomende gevallen de toegang tot het internet te blokkeren.

Het gebruik van Wifi gastnetwerk is op basis van een fair use policy. Dit houdt in dat er geen vaste limiet is gesteld op de hoeveelheid data die mag worden verstuurd en ontvangen.
METS Center kan ingrijpen als er significant meer dataverkeer wordt gebruikt, dan het gemiddelde. METS Center houdt het recht om door deze of andere reden, de verbinding van Wifi met de gebruiker te blokkeren en/of een bepaalde gebruiker het gebruik tijdelijk of permanent te ontzeggen, wanneer een gebruiker naar het oordeel van METS Center in strijd handelt met deze voorwaarden of daartoe naar de mening van METS Center een andere reden bestaat.

METS Center is niet verantwoordelijk voor enige claims die voortvloeien uit activiteiten van de gebruiker.

4. Gedragscode

De gebruiker verplicht zich te houden aan de letter van de wet aangaande copyright. U mag niets naar het internet uploaden waarvan u niet zeker bent dat u het copyright bezit.

METS Center neemt geen verantwoordelijkheid voor de informatie die door de gebruiker geplaatst is op een server of internet. Een gebruiker is geheel verantwoordelijk voor de informatie die op de server/ het internet geplaatst wordt. De inhoud en strekking van de tekst en images mogen in geen geval pornografisch, discriminerend of anderszins aanstootgevend, c.q. onoirbaar zijn.

Het wordt de gebruiker strikt verboden via het netwerk opruiende boodschappen te ventileren, aan te zetten tot geweld, criminele activiteiten te ontplooien en/of andere malafide praktijken. Bij ontdekking hiervan zal aangifte worden gedaan en dienaangaande gepaste maatregelen worden genomen.

De gebruiker verklaart METS Center nooit verantwoordelijk te stellen voor eventuele uitval van het internet, netwerk en/of verlies van data of derving van inkomsten door technische of andere storingen.

METS Center is niet aansprakelijk voor schade, in de ruimste zin, van de gebruiker. Met name is METS Center niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met of het gevolg is van: onderbrekingen in, of blokkeringen van toegang tot het systeem of het internet bij METS Center of derden, een gebrek in de beveiliging van de door de klant opgeslagen informatie op de systemen, handelingen van andere klanten of internetgebruikers, wijzigingen in log-in procedure, account en e-mail adres.

De gebruiker die handelt in strijd met zijn of haar verplichtingen uit deze algemene voorwaarden, c.q. gedragscode, is aansprakelijk voor alle daaruit voor METS Center voortvloeiende schade.

METS Center behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden periodiek, zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Controleer deze voorwaarden op gezette tijden voor veranderingen.

METS Center verplicht zich te houden aan bescherming persoonsgegevens zoals die wettelijk zijn vastgelegd.

Alvorens gebruik te kunnen maken van de dienst METS Center Wifi dient de gebruiker akkoord te gaan met de hierboven beschreven algemene voorwaarden en gedragscode.

Op deze gebruiksvoorwaarden/gedragscode en eventuele geschillen die daarmee of met het gebruik van het WiFi gastnetwerk van METS Center samenhangen is het Nederlands recht van toepassing.