Piramide – principe

Het METS Center hanteert het piramide-principe waarbij kennis en vaardigheden worden aangeleerd in een steeds realistischer omgeving.

Simulatietrainingen

Wij zijn gespecialiseerd in simulatieonderwijs waarin kennis, inzicht, vaardigheden en professionele attitude geïntegreerd worden getraind en/of getoetst. Dit vindt plaats in een realistische context die in hoge mate overeenkomt met de dagelijkse beroepspraktijk.

Crisis Resource Management (CRM)

Tijdens de trainingen kijken we niet alleen naar de technische, maar vooral ook de niet-technische vaardigheden  zoals gedrag, communicatie en samenwerking.  65% van onbedoelde schade aan patiënten is gerelateerd aan menselijke factoren. Met behulp van Crisis Resource Management (CRM), een in de luchtvaart beproefde methode, kunnen deze niet-technische vaardigheden verbeterd worden. Naast het functioneren van het individu staat ook de prestatie van een heel team en teamsamenwerking centraal.

Waarom simulatieonderwijs?
Door praktijksituaties na te bootsen in een zo realistisch mogelijke omgeving, kunnen professionals in een veilige omgeving hun kennis, vaardigheden en attitude (competenties) verbeteren. Klik hier voor de voordelen van simulatieonderwijs.

Scenario’s
Bij simulatieonderwijs wordt gebruik gemaakt van scenario’s. Het scenario is een realistische setting waarbij besluiten genomen moeten worden en interactie plaatsvindt tussen de verschillende disciplines.

Debriefing
Na afloop van het scenario vindt een gedetailleerde debriefing (nabespreking) plaats.  Tijdens de debriefing worden de ervaringen tijdens de scenario’s besproken onder leiding van de vakdocent, al dan niet ondersteund door het terugkijken van opgenomen beeldmateriaal.

Leerrendement
Het nabespreken van de scenario’s zorgt voor verheldering en reflectie. Hiermee beogen we een zo hoog mogelijk leerrendement te bereiken. In een veilig oefen- en leerklimaat ligt de nadruk op positieve feedback en verbeterpunten met betrekking tot de onderlinge samenwerking en communicatie.

Skillstrainingen

Het METS Center biedt een compleet pakket skillstrainingen aan waarin een samenhangende opbouw is verwerkt. Het vaardigheidsonderwijs wordt geleerd vanaf het niveau van deelvaardigheden tot aan het integrale pakket van vaardigheden. Hierin zijn verschillende afzonderlijke stappen te onderscheiden. Deze moeten in een vaste volgorde worden doorlopen, waarbij de complexiteit steeds toeneemt.
 • Deelvaardigheden
  De training beperkt zich tot één enkele handeling, bijvoorbeeld infuus inbrengen, intubatie, defibrillatie.
 • Protocoltraining
  Onderwijs gericht zich op het inslijpen van vaste routine van een aantal aan elkaar gekoppelde handelingen die in een vaste volgorde dienen te worden uitgevoerd. Voorbeelden hiervan is het protocol BLS met als deelvaardigheden thoraxmassage en beademen.
 • Scenariotraining
  Training waarbij het kunnen uitvoeren van vaardigheden, het bepalen in welke situatie welke handelingen verricht dienen te worden en het uitvoeren ervan in de correcte volgorde, worden gecombineerd.
 • Teamtraining
  Hierbij ligt de nadruk op het beheersen van voorgaande stappen in samenwerking met anderen. Simulatieonderwijs zal hierbij in toenemende mate geïntegreerd worden. Zo wordt stapsgewijs overgegaan van de meer complexe teamtrainingen naar simulatieonderwijs.

Train de trainer

Het geven van onderwijs is een vak apart.  Het onderwijs volgens het train de trainer concept, traint specifiek de vaardigheden m.b.t. informatieoverdracht, coaching en facilitering van het leerproces. Op deze manier wordt de vakinhoudelijke deskundigheid op onderbouwde wijze overgedragen.

Het METS Center verzorgt train de trainer-programma’s voor zowel vaardigheids- als simulatieonderwijs. Hierbij is het METS Center voorzien van diverse beroepsgelieerde accreditaties:

 • Gecertificeerd volgens de NRR/ERC
 • Geaccrediteerd volgens kwaliteitsregister V&V
 • Geaccrediteerd volgens GAIA
 • Gecertificeerd volgens EuSim Group

Assessments

Om zorgprofessionals integraal te kunnen beoordelen op hun functioneren ontwikkelt, faciliteert en organiseert het METS Center assessments. Niet alleen het juist uitvoeren van functiespecifieke handelingen, ook communicatie en samenwerking komen hierbij aan bod. Aan de hand van competentieprofielen worden met behulp van praktijkcasuïstiek technische en niet-technische vaardigheden getoetst en beoordeeld.

Studieadvies
Na afloop van het assessment ontvangen de kandidaten een advies waarin de sterke punten en eventuele aandachtspunten zijn benoemd. Daarnaast krijgen kandidaten enkele suggesties ten aanzien van de wijze waarop hij of zij zich verder kan ontwikkelen. Het METS Center ontwikkelt indien gewenst workshops die aansluiten bij de thema’s en ontwikkelbehoeften die uit assessments naar voren gekomen zijn.

Meldkameropleidingen

Het METS Center biedt onderwijs voor alle doelgroepen die zich bezig houden met de telefonische triage van gezondheidszorg vraagstukken. Het verzorgen van scholing voor verpleegkundig centralisten van de Meldkamer Ambulancezorg is hierbij één van de speerpunten. Inmiddels hebben we een belangrijke en centrale rol verworven waar het gaat om scholing voor Meldkamercentralisten. Uniek voor Nederland is de simulatieruimte waarin alle facetten van het meldkamerwerk getraind kunnen worden.

Maatwerk

In samenspraak met onze klanten ontwikkelen we  trainingen die aansluiten aan bij specifieke opleidingsvragen. Indien gewenst kunnen specifieke kernwaarden van een instelling hierbij in de opleiding worden verwerkt. Dit kan volledig maatwerk zijn maar ook kan een standaardtraining aangepast of aangevuld wordt met specifieke elementen die in de training aan bod moeten komen.

Indien gewenst kunnen we de ontwikkeling en de uitvoering van de training geheel voor onze rekening nemen. Maar dit kan ook in gezamenlijkheid, waarbij gebruik maken van de inhoudelijke expertise en ideeën van onze klanten.